Voorwaarden

Voor deelname aan de POWERWALKOUT training

1. Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

1. Trainer: de persoon die de POWERWALKOUT training geeft, en tevens gebruiker van deze voorwaarden. Alle POWERWALKOUT trainers werken zelfstandig en zijn niet in loondienst van The Happany (initiatiefnemer van de POWERWALKOUT). De trainer ontvangt jouw aanmelding via powerwalkout.nl en stemt vervolgens het startmoment, de betaling en evt. bijzonderheden rechtstreeks met je af.

2. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de door Trainer aangeboden POWERWALKOUT training.

3. The Happany: de onderneming aan wie het Intellectueel Eigendom inzake de POWERWALKOUT toebehoort en wie aan de Trainer het gebruiksrecht heeft verstrekt om deze training zelfstandig te kunnen aanbieden. The Happany is derhalve uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen Trainer en Deelnemer en heeft voor zover ook geen rechtsbetrekking met Deelnemer.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod m.b.t. de POWERWALKOUT training en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die je met de POWERWALKOUT Trainer afsluit. Voordat je je aanmeldt voor een proefles en deelneemt aan de training is het belangrijk om deze goed door te lezen. Bij je aanmelding geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Trainer en Deelnemer zijn overeengekomen.

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Trainer zijn niet van toepassing, tenzij Deelnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Deelnemer en Trainer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. Aanbod en Overeenkomst

1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De Trainer is slechts gebonden aan de overeenkomst indien de Trainer een schriftelijke bevestiging van de aanmelding stuurt aan Deelnemer.

3. Aan deelneming aan de training is een minimumleeftijd gesteld van 18 jaar.

4. Alle opgaven van Trainer van duur, inhoud, kleur, omvang en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe en redelijke afwijking hiervan in de geleverde dienst leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Trainer. Deelnemer kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Trainer.

6. Een aanbod is niet automatisch geldig of beschikbaar voor latere trainingen, nabestellingen of verlengingen.

7. De overeenkomst vervalt wanneer het door Trainer gestelde maximum aantal inschrijvingen per training reeds is bereikt. Deelnemer kan in dat geval indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het door Trainer gestelde minimum aantal aanmeldingen niet wordt bereikt.

4. Uitvoering, Deelname & Annulering

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Trainer tot een inspanningsverplichting waarbij Trainer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Trainer heeft jegens de Deelnemer nooit een resultaatverplichting.

2. In alle gevallen waarin Trainer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

3. De Overeenkomst en deelname aan de training is persoonlijk gebonden aan Deelnemer en niet overdraagbaar, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.

4. Deelnemer stelt Trainer in de gelegenheid de training te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de Overeenkomst door Trainer naar beste weten inlichtingen te verschaffen die relevant zijn ten behoeve van de uitvoering.

5. Deelnemer dient zelf via de door Trainer aangegeven methode voor iedere training aan- of af te melden. Dit kan vanaf 7 dagen voor een training, tot 3 uur voor een training.

6. Wanneer Deelnemer verhinderd zal zijn om bij de training aanwezig te zijn waarvoor hij zich aangemeld heeft, dan dient Deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 3 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Trainer in rekening worden gebracht.

7. Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding geborgd kan worden. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld het missen van evt. extra instructies of de warming up, zijn voor risico van Deelnemer.

8. Deelnemer dient alle instructies van Trainer op te volgen.

9. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor geschikte sportkleding, -schoenen en bescherming tegen insecten, passend bij de weersomstandigheden, tijdstip van de dag, periode van het jaar en uit te voeren oefeningen gedurende de training.

10. Het is niet toegestaan tijdens de training expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

11. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Trainer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Trainer op. Deelnemer dient Trainer altijd eerst in gebreke te stellen, waarbij een nieuwe geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld waarbinnen de Trainer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Deelnemer een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

12. Deelnemer aanvaardt dat de planning van de training kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, of verhindering. Trainer is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de training niet door te laten gaan, uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Trainer.

13. Trainer behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de training.

5. Tarieven, betaling en opzegging

1. Het tarief van de Trainer bestaat, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst. De Overeenkomst is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de Overeenkomst achten Trainer en Deelnemer de tarieven redelijk en billijk.

2. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

3. Deelnemer dient de gehele geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te voldoen op de door Trainer aangegeven wijze, tenzij anders is overeengekomen.

4. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Deelnemer uitgesloten van deelname aan de training. Indien Deelnemer weer deel wil gaan nemen aan de training, dan dient eerst de evt. achterstallige betaling alsnog te worden voldaan.

5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trainer is het Deelnemer niet toegestaan om ter zake zijn betalingsverplichtingen enige vorm van verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

6. Een 10-trainingenkaart heeft een geldigheid van 26 weken na de aankoopdatum. Wanneer deze periode is verstreken, vervallen de nog aanwezige trainingen.

7. Bij het afsluiten van een maandabonnement gaat Deelnemer een betalingsverplichting aan voor de duur van een half jaar. Na dit half jaar kan Deelnemer per maand opzeggen. Opzeggen kan per 1e van de maand. Deelnemer dient, indien gewenst, ten allen tijden schriftelijk het abonnement minimaal 14 dagen voor het starten van de volgende maand op te zeggen.

8. Bij het afsluiten van een kwartaalabonnement gaat Deelnemer een betalingsverplichting aan voor de duur van een jaar. Na dit jaar kan Deelnemer per kwartaal opzeggen. Kwartaalabonnementen gaan in op 1e van januari/april/juli/oktober. Opzeggen kan per de 1e datum van het eerstvolgende kwartaal. Deelnemer dient, indien gewenst, ten allen tijden schriftelijk het abonnement minimaal 14 dagen voor het starten van het volgende kwartaal op te zeggen.

9. Het tarief wordt per Overeenkomst vastgesteld. Deelnemer kan bij afname van hetzelfde aanbod geen rechten ontlenen aan eerdere prijsafspraken.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Trainer heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Trainer en Deelnemer komen overeen dat als gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan Trainer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Trainer in staat van faillissement wordt verklaard.

b) Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

c) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Trainer ook de keuze om Deelnemer slechts voor één of meerdere lessen en/of gedurende een afgebakende periode deelname te ontzeggen.

d) Het maximale aantal aanmeldingen voor de training reeds is bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en Trainer dit minimaal 24 uren voor start van de POWERWALKOUT training aan Deelnemer kenbaar te maken.

7. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat de POWERWALKOUT een sportieve activiteit betreft, dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat deelname aan de training een goede gezondheid vereist. Deelname aan de training is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Deelnemer. Deelnemer dient zelf een inschatting te maken van de mate waarin zijn fysieke en mentale gezondheid voldoende is om aan de training deel te nemen. Indien er sprake is van gezondheidsklachten, (ernstig) overgewicht of een andere reden om de gezondheid in twijfel te trekken dient Deelnemer advies van een arts in te winnen alvorens aan de training deel te nemen. Door deel te nemen verklaart Deelnemer dat hij aan deze eisen voldoet.

2. Deelnemer is zich ervan bewust dat trainingen buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer. Trainer is nimmer aansprakelijk voor schade die opgelopen wordt door bijv. verkeerd lopen, onoplettendheid, vallende takken of andersoortige oorzaken buiten zijn invloed.

3.  Om verantwoord te sporten dient de Deelnemer vóór het deelnemen aan een van de activiteiten de Trainer in kennis te stellen van eventuele blessures, ziektes en andere zaken die de training van de Deelnemer mogelijk kunnen beïnvloeden. Wanneer Deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen gebruikt voor de geestelijke gesteldheid en het van invloed is op de training dan is Deelnemer gehouden dit aan Trainer kenbaar te maken. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens evenals wijzigingen in de persoonlijke fysieke omstandigheden van Deelnemer, dienen ook per ommegaande aan Trainer doorgegeven te worden.

4. Trainer stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen van Deelnemer, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de training.

5. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de training als in de periode daarna. Trainer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, op welke manier dan ook, voor schade ontstaan door, tijdens of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij Deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Trainer.

6. Mocht Trainer, om welke reden dan ook, jegens Deelnemer of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Trainer gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. In afwijking van hetgeen in lid 6 van dit artikel is bepaald wordt bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

8. Elke aansprakelijkheid van Trainer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Deelnemer vrijwaart Trainer voor de in verband met de Overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat Trainer heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.

10. Deelnemer vrijwaart Trainer voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trainer toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.

11. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat The Happany geen partij is bij de Overeenkomst tussen Deelnemer en Trainer en ook niet op andere wijze een rechtsbetrekking heeft met Deelnemer inzake de POWERWALKOUT training. Indien Deelnemer meent een aanspraak te hebben naar aanleiding van de training, dan kan hij zich hieromtrent derhalve niet tot The Happany (initiatiefnemer POWERWALKOUT) richten.

8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trainer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens een situatie van  overmacht worden alle verplichtingen van Trainer opgeschort. Indien nakoming van de Overeenkomst door overmacht langer dan één maand onmogelijk is, of wanneer er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Trainer onevenredig zwaar is om aan zijn verplichtingen te voldoen, is Trainer bevoegd de Overeenkomst d.m.v. een mededeling aan Deelnemer en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

3. Indien Trainer bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan is hij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk in rekening te brengen, of bij reeds voldane betaling gedeeltelijk te crediteren.

9. Intellectueel Eigendom & Geheimhouding

1. Deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat al het Intellectueel Eigendom met betrekking tot POWERWALKOUT en de POWERWALKOUT training toebehoort aan The Happany. Het is Deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Happany (initiatiefnemer POWERWALKOUT) niet toegestaan om enige, al dan niet door Trainer beschikbaar gestelde, inhoud van de training of andere door The Happany vervaardigde materialen al dan niet met inschakeling van derden zonder voorafgaande toestemming van The Happany worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld.

2. Alle door Trainer onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen losse gewichten en andere trainingsbenodigdheden, boeken, beschrijvingen en hand-outs blijven eigendom van Trainer en/of The Happany en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Deelnemer en mogen niet door Deelnemer zonder voorafgaande toestemming van Trainer en/of The Happany worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld.

3. Deelnemer verplicht zich ertoe optimale zorg te dragen voor alle door Trainer geleverde en uitgeleende zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Trainer. In geval van beschadigingen toegebracht door Deelnemer zal Trainer deze verhalen op Deelnemer.

4. Deelnemer is niet bevoegd de door Trainer onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Deelnemer verplicht Trainer en/of The Happany zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. Zowel Trainer als Deelnemer zijn verplicht de vertrouwelijke informatie waarover ze beschikken m.b.t. de POWERWALKOUT geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit expliciet door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie. Voor de POWERWALKOUT betreft het in ieder geval, maar niet uitsluitend, onze unieke trainingsmethode.

4. Door aanmelding en deelname aan de POWERWALKOUT training gaat Deelnemer akkoord met gebruik en openbare plaatsing van voor, tijdens of na de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is. Foto's en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden op websites, social media accounts en in emails van Trainer en The Happany t.b.v. het vergroten van de zichtbaarheid, bekendheid en herkenbaarheid van de POWERWALKOUT voor informatie en marketing doeleinden.

5. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Trainer en The Happany bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door aanmelding en deelname aan de POWERWALKOUT training gaat Deelnemer akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer door Trainer en The Happany. Deelnemer kan ten alle tijde kosteloos schriftelijk of per email kenbaar maken bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Trainer en/of The Happany, waarna Trainer en/of The Happany dat zal staken.

10. Geschillenbeslechting

1. Op iedere Overeenkomst tussen Trainer en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Trainer gevestigd is.

11. Klachten

1. Klachten over de door Trainer verrichte diensten dienen door de Deelnemer binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende dienst schriftelijk te worden gemeld aan Trainer. In geval van een terecht bezwaar heeft Trainer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de dienst tegen een vergoeding naar evenredigheid van het door Deelnemer reeds betaald tarief.

2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

The Happany behoudt zich het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van een algemene kennismaking op de van toepassing zijnde websites van The Happany (www.thehappany.com; www.happiehealthie.nl; www.powerwalkout.nl; www.leefstijlcoachinghartvanbrabant.nl) bekend gemaakt. Indien Deelnemer de cursus/opleiding/workshop/training start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.thehappany.com .

Voor deelname aan de POWERWALKOUT cursus

1. Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

The Happany (initiatiefnemer POWERWALKOUT), gevestigd te Goirle, Tilburgseweg 201, 5051 AE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75660369.

Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment van schriftelijke aanmelding van de deelnemer bij een cursus/opleiding/workshop/training van The Happany. Hierdoor verbindt The Happany zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door The Happany aangeboden en door hen georganiseerde cursus/opleiding/workshop/training.

Deelnemer: de partij met wie The Happany een cursus/opleiding/workshop/training overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die je met The Happany afsluit. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten tussen The Happany en Deelnemer. Voordat je je aanmeldt en deelneemt aan de cursus/opleiding/workshop/training is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Bij je aanmelding geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen The Happany en Deelnemer zijn overeengekomen.

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Deelnemer zijn niet van toepassing, tenzij The Happany deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Deelnemer en The Happany treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer The Happany de aanmelding voor deelname aan de cursus/opleiding/workshop/training bevestigd aan Deelnemer.

2. Er geldt een maximum van 10 Deelnemers per cursus/opleiding/workshop/training. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

3. De Deelnemer, die een cursus/opleiding/workshop/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

4. De Overeenkomst gaat in op het moment van inschrijving totdat de cursus/opleiding/workshop/training voltooid is.

4. Betaling

1. Deelnemer gaat bij het invullen van het aanmeldformulier een verplichting tot betaling aan. Indien de aanmelding bevestigd kan worden ontvangt Deelnemer een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen om de aanmelding te bevestigen. Dit is tevens de bedenktermijn.

2. Deelnemer dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te voldoen voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop/training. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal The Happany 1 keer een herinnering sturen. Mocht er 1 week na de herinnering geen gehoor worden gegeven en niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal The Happany per direct de aanmelding annuleren om andere geïnteresseerden gelegenheid te geven deel te nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training.

3. Aanmeldingen kunnen tot 24 uur voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop/training gedaan worden. In geval van aanmeldingen binnen 14 dagen voor de start van een cursus/opleiding/workshop/training, geldt er geen bedenktijd van 14 dagen. In dit geval, na goedkeuring van de aanmelding, moet binnen 2 werkdagen het verschuldigde bedrag in zijn geheel voldaan zijn. Vindt de aanmelding minder dan 2 dagen voor aanvang plaats dan dient betaling van het verschuldigde bedrag in zijn geheel minimaal 24 uur voor aanvang van de start van de cursus/opleiding/workshop/training voldaan te zijn.

4. The Happany heeft het recht deelname van Deelnemer danwel de door Deelnemer aangewezen deelnemer aan een cursus/opleiding/workshop/training te weigeren of uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. De examen- en reisgelden in verband met deelname aan een cursus/opleiding/workshop/training zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De reiskosten dienen door Deelnemer zelf bekostigd te worden.

6. De behaalde resultaten in geval van eindtoetsen zijn definitief en niet aanvechtbaar.

5. Annulering door Deelnemer

1. Het kan voorkomen dat Deelnemer deelname aan de geboekte cursus/opleiding/workshop/training moet annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk per mail naar info@powerwalkout.nl .

2. In geval van annulering meer dan een 1 maand voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop/training ontvangt Deelnemer het volledige bedrag terug, excl. €25,- administratiekosten.

3. In geval van annulering binnen een maand tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop/training ontvangt Deelnemer 50% van het betaalde bedrag terug.

4. Deelnemer geen recht op terugbetaling in geval van annulering binnen 14 dagen voor aanvang, bij no-show, of uitval tijdens/beëindiging van de cursus/opleiding/workshop/training, ongeacht de reden hiervoor.

5. Deelname aan de cursus/opleiding/workshop/training is niet overdraagbaar naar een andere persoon.

6. Deelname aan de cursus/opleiding/workshop/training kan tot 14 dagen voor aanvang eenmalig doorgeschoven worden naar een volgende editie binnen een jaar na de originele aanmelding. Deelnemer dient dit schriftelijk per mail naar info@powerwalkout.nl kenbaar te maken. Mocht Deelnemer hiervoor kiezen dan blijven de annuleringsvoorwaarden van kracht zoals ze golden op het moment van wijziging. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deelname op een later moment.

7. The Happany heeft bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende aanmeldingen het recht de cursus/opleiding/workshop/training te verplaatsen naar een andere datum. Indien de cursus/opleiding/workshop/training in z'n geheel komt te vervallen zal The Happany het reeds betaalde bedrag in z'n geheel terugbetalen aan Deelnemer.

8. Eventuele gemaakte afspraken, regelingen of betalingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van The Happany en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en/of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door The Happany. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training en The Happany kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden verlies ofschade.

6. Annulering en/of wijziging door The Happany

1. The Happany heeft bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende aanmeldingen het recht de cursus/opleiding/workshop/training te annuleren en te verplaatsen naar een andere - door The Happany bepaalde - datum, zonder voorafgaande toestemming of input van Deelnemer. Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling en/of compensatie van het reeds betaalde bedrag. Voor reeds bevestigde aanmeldingen geldt het tarief en de annuleringsvoorwaarden op moment van inschrijving.

2. The Happany heeft het recht om de dagen, tijden, inhoud en prijzen van de cursus/opleiding/workshop/training te wijzigen zonder dit te moeten motiveren of op voorhand te moeten vermelden aan Deelnemer. In dit geval zal er op geen enkele wijze terugbetaling en/of een compensatie worden betaald. Voor reeds bevestigde aanmeldingen geldt het tarief en de annuleringsvoorwaarden op moment van inschrijving.

2. Eventuele gemaakte afspraken, regelingen of betalingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training zijn ook in deze situatie op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van The Happany en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en/of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door The Happany. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training en The Happany kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden verlies ofschade.

3. Indien de cursus/opleiding/workshop/training in z'n geheel komt te vervallen en er geen passend alternatief geboden kan worden zal The Happany het reeds betaalde bedrag in z'n geheel terugbetalen aan Deelnemer.

7. Overmacht

1. Bij overmacht en gebeurtenissen buiten de macht van The Happany , zal de directie van The Happany een oplossing bieden die zij passend acht, zonder voorafgaande toestemming of input van Deelnemer. De beslissing is bindend, onherroepelijk en definitief. Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling en/of compensatie van het reeds betaalde bedrag.

2. Eventuele gemaakte afspraken, regelingen of betalingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training zijn ook in deze situatie op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van The Happany en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en/of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door The Happany. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding/workshop/training en The Happany kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden verlies of schade. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluitend, verlofdagen van werk, accommodatie, vervoer, oppas en geldleningen.

3. In het geval van een pandemie, epidemie en wereldwijde/internationale/nationale/regionale virale ziektes, virussen, bacteriën of welke besmettelijke stoffen dan ook die de cursus/opleiding/workshop/training bedreigen van plaatsvinden, heeft de directie van The Happany het recht om de cursus/opleiding/workshop/training uit te stellen tot een latere data, of in een andere vorm aan te bieden die wel geschikt is gezien de geldende situatie. Als Deelnemer niet kan deelnemen aan de uitgestelde, danwel aangepaste cursus/opleiding/workshop/training, krijgt Deelnemer de mogelijkheid om binnen een jaar deel te nemen op een datum die voor hem/haar mogelijk is. The Happany volgt de bevelen en aanbevelingen van de regering/overheid/experts op teneide haar verantwoordelijkheden te nemen met betrekking tot het herstel van een dergelijke gebeurtenis. Eventuele compensatie of terugbetaling is niet mogelijk.

8. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

1. The Happany, haar medewerkers of derden die door The Happany ingezet zijn voor de cursus/opleiding/workshop/training, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verwondigen, ongevallen voor, tijdens en na de cursus/opleiding/workshop/training zowel binnen in de opleidingsruimte als in de openbare ruimte buiten, noch zijn zij op enige wijze aansprakelijk als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus/opleiding/workshop/training.

2. The Happany, haar medewerkers of derden die door The Happany ingezet zijn voor de cursus/opleiding/workshop/training, zijn niet aansprakelijk voor diefstal van, of schade aan eigendommen van Deelnemer, noch zijn zij op enige wijze aansprakelijk als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus/opleiding/workshop/training, zowel binnen in de opleidingsruimte als in de openbare ruimte buiten.

3. Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen medische- en gezondheidszorg, incl. het meenemen van eigen medicijnen en medische hulpmiddelen en het melden hiervan.

4. Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

5. In het geval de cursus/opleiding/workshop/training niet verloopt overeenkomstig met de verwachtingen die Deelnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan Deelnemer noch aan The Happany toe te rekenen zijn, draagt ieder zijn eigen schade.

6. Indien The Happany aansprakelijk is voor derving van cursus/opleiding/workshop/training, is de vergoeding gelijkwaardig aan de factuurwaarde van de cursus/opleiding/workshop/training.

9. Intellectueel Eigendom & Geheimhouding

1. Deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat al het Intellectueel Eigendom met betrekking tot de cursus/opleiding/workshop/training toebehoort aan The Happany. Het is Deelnemer niet toegestaan om enige, al dan niet door uitvoerende derden beschikbaar gestelde, inhoud van de cursus/opleiding/workshop/training of andere door The Happany vervaardigde materialen al dan niet met inschakeling van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Happany te verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden stellen.

2. Alle door The Happany of uitvoerende derden onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen  trainingsbenodigdheden, boeken, beschrijvingen en hand-outs blijven eigendom van The Happany en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Deelnemer en mogen niet door Deelnemer zonder voorafgaande toestemming van The Happany worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld.

3. Deelnemer verplicht zich ertoe optimale zorg te dragen voor alle door The Happany geleverde en uitgeleende zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren. In geval van beschadigingen toegebracht door Deelnemer zal The Happany deze verhalen op Deelnemer.

4. Deelnemer is niet bevoegd de door The Happany of uitvoerende derden onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Deelnemer verplicht The Happany zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. Zowel The Happany als Deelnemer zijn verplicht de vertrouwelijke informatie waarover ze beschikken m.b.t. de cursus/opleiding/workshop/training geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit expliciet door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie. Voor de POWERWALKOUT betreft het in ieder geval, maar niet uitsluitend, onze unieke trainingsmethode.

4. Door aanmelding en deelname aan de POWERWALKOUT Cursus gaat Deelnemer akkoord met gebruik en openbare plaatsing van voor, tijdens of na de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is. Foto's en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden op websites, social media accounts en in emails van The Happany t.b.v. het vergroten van de zichtbaarheid, bekendheid en herkenbaarheid van de POWERWALKOUT voor informatie en marketing doeleinden.

10. Geschillenbeslechting

1. Op iedere Overeenkomst tussen The Happany en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen The Happany gevestigd is.

11. Klachten

1. Klachten over de door The Happany verrichte diensten dienen door Deelnemer binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende dienst schriftelijk te worden gemeld aan The Happany. In geval van een terecht bezwaar heeft The Happany de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de dienst tegen een vergoeding naar evenredigheid van het door Deelnemer reeds betaald tarief.

2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

12. Overige bepalingen

1. Deelnemer ontvangt het POWERWALKOUT certificaat wanneer aan alle cursusonderdelen voldaan is.

2. Indien Deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de cursus/opleiding/workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door The Happany of een door The Happany aangewezen uitvoerder van de cursus/opleiding/workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Deelnemer.

3. The Happany behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na de cursus/opleiding/workshop/training en het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken, bewerken en/of publiceren voor professionele en marketing doeleinden. Zie ook ons Privacybeleid.

4. Deelnemer krijgt een persoonlijke profielpagina op de website wanneer hij/zij de daarvoor benodigde informatie en media bestanden aangeleverd heeft. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen, opstellen en/of verkrijgen van de benodigde materialen. Wanneer alle stukken compleet zijn zal The Happany zorgdragen dat de persoonlijke profielpagina uiterlijk binnen 14 dagen gepubliceerd wordt.

5. Na volledige betaling van de factuur ontvangt Deelnemer een link waarmee hij/zij toegang krijgt tot de 'POWERWALKOUT Trainers Community' en de 'Business & Netwerk Club' op het online platform van Happie Healthie NL.

6. De POWERWALKOUT Training is onderdeel van de POWERWALKOUT Cursus. Door aanmelding voor de POWERWALKOUT Cursus verklaart Deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname aan de POWERWALKOUT Training.

7. Het online platform van Happie Healthie NL is onderdeel van de POWERWALKOUT Cursus. Door aanmelding voor de POWERWALKOUT Cursus verklaart Deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden voor aanmelding op het online platform van Happie Healthie NL.

The Happany behoudt zich het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van een algemene kennismaking op de van toepassing zijnde websites van The Happany (www.thehappany.com; www.happiehealthie.nl; www.powerwalkout.nl; www.leefstijlcoachinghartvanbrabant.nl) bekend gemaakt. Indien Deelnemer de cursus/opleiding/workshop/training start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.thehappany.com .

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website ga je hiermee akkoord.  Meer info